Item Details

Basic info

Muster: Magisches Engelszepter (Waffe) -
Description

Nach dem Einlösen kannst du 4 Waffen: Engelszepter zu einer Waffe: Magisches Engelszepter verbinden.

Crafting info

Recipe Raw Materials Result
4x Waffe: Engelszepter + 1x Muster: Magisches Engelszepter (Waffe) = 1x Waffe: Magisches Engelszepter

Comments powered by Disqus